Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die we besteden aan de inhoud van deze website, kan het voorkomen dat informatie die op deze site wordt geplaatst niet juist of onvolledig is.

Informatie op Spenk.nl wordt met enige regelmaat aangevuld en eventuele veranderingen kunnen met onmiddellijke ingang, te allen tijde en zonder enig bericht naar de bezoeker worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Spenk.nl.

Spenk.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt gebruikt. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige waarborg of (impliciete) garantie ten aanzien van haar geschiktheid en deugdelijkheid voor een bepaald doel.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van spenk.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om spenk.nl te kunnen raadplegen. Spenk.nl is dan ook niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade, als gevolg van het gebruik van informatie van deze website.